Claustra Alpium Iuliarum

Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu pri Vrhniki

 

Claustra Alpium Iuliarum je poznorimski zaporni sistem, ki je varoval prehode do osrčja rimskega imperija. Arheološke ostaline sistema potekajo v presledkih od Reke na Hrvaškem do Posočja v Sloveniji, postavitev zapor pa kaže na namensko izrabo naravnih danosti razgibanega terena. Claustra predstavlja izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem in njeno doživljanje se tesno povezuje z doživljanjem narave. Arheološke ostaline se namreč nahajajo predvsem v gozdnatih območjih, večkrat na predelih, ki se prekrivajo z območji, varovanimi na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave in gozdarstva. Žal so deležniki te dediščine izredno razdrobljeni, ostanki pa niso ustrezno konservirani, prezentirani in dostopni, zato je nujno potrebno povečati njihovo prepoznavnost kot skupne destinacije kulturnega in zelenega turizma. Projekt predvideva sklop aktivnosti za razvoj turističnega proizvoda CLAUSTRA. Vključuje pripravo smernic za razvoj in načrt promocije, oblikovanje kulturno-turistične rute in povezanih itinerarjev, sistematično promocijo proizvoda (vključno z mobilno aplikacijo) ter razvoj in izvedbo bogatega programa za obiskovalce (čezmejni javni dogodki, doživljajska vodstva). Za razvoj celovitega proizvoda in za stabilno upravljanje kulturno-turistične rute bo s pristopom od spodaj navzgor vzpostavljen čezmejni konzorcij CLAUSTRA, ki bo združil vse pomembne deležnike in povezal lokalne gospodarske subjekte. Drugi sklop aktivnosti projekta je namenjen izboljšanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA. To bo doseženo preko aktivnega ohranjanja in obogatene prezentacije arheoloških ostalin ter z izvedbo ukrepov za povečanje fizične in informacijske dostopnosti, vključno z vzpostavitvijo treh didaktičnih info točk. Pospešili bomo turistični razvoj programskega območja in ustvarili eno izmed najprivlačnejših destinacij na tem območju Evrope, ki lahko stopi ob bok sorodnim destinacijam v tujini, kot sta Dežela Hadrijanovega zidu ali nemški limes.