Kulturna dediščina

Podružnična cerkev sv. Hieronima na Petkovcu

Skoraj pravilno orientirano cerkev na hribu obdaja nizek zid; sprva naj bi se hribu reklo Na Kozjem parklju. Po legendi naj bi kraj Petkovec dobil ime po tem, ker so tukajšnji kmetje vrhniškemu graščaku plačevali desetino vsako leto na kvatrni petek.

Cerkev je v virih ves čas imenovana s patrocinijem sv. Hieronim, le v franciscejskem katastru iz leta 1823 je navedena s patrocinijem sv. Lenarta (St. Leonhard). Prvič jo omenja popis kranjskih cerkvenih dragocenosti iz leta 1526. Ob ustanovitvi vikariata Rovte v prvi polovici 18. stoletja je postala njegova podružnica.

V tronu velikega oltarja stebrnega tipa je lesen kip na pol klečečega sv. Hieronima kot spokornika z angelom s trobento zgoraj in levom ob nogah. Na knjigi ob svetnikovih nogah je težko berljiv napis z letnico 1791 in inicialama MP, ki se nanašata na pozlatarja Matevža Paklinika, čigar ime je omenjeno tudi v napisu na hrbtni strani oltarja. V dveh nišah v vzdolžnih ladijskih stenah sta dva starejša, poznogotska kipa (Marija z Detetom in Žalostna mati božja z mečem v prsih).